„Idu si enem pro razítko“

Mezi podmínkami udělení a držení řidičského oprávnění v § 82 odst. 1 písm. b) zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb. se uvádí, že řidičské oprávnění lze udělit pouze osobě, která je zdravotně způsobilá k řízení motorových vozidel. V § 84 je zdravotní způsobilost definována jako tělesná a duševní schopnost k řízení motorových vozidel. Podle třetího odstavce § 82 musí držitel řidičského oprávnění tuto podmínku (kromě dalších) splňovat po celou dobu držení řidičského oprávnění.

Posouzení zdravotní způsobilosti provádí posuzující (nejčastěji registrující praktický) lékař na žádost žadatele o řidičské oprávnění nebo držitele řidičského oprávnění. Náklady na posouzení zdravotní způsobilosti hradí žadatel. Aktuální ceny najdete v záložce ceník.

Po provedení lékařské prohlídky, popřípadě vyžádaného doplňujícího odborného vyšetření vydá posuzující lékař žadateli posudek (ne „enem“ razítko) o zdravotní způsobilosti, který musí mít písemnou formu a obsahovat hodnocení jeho zdravotní způsobilosti buďto: Žadatel o řidičské oprávnění nebo držitel řidičského oprávnění je

a) zdravotně způsobilý k řízení motorových vozidel, nebo
b) zdravotně způsobilý k řízení motorových vozidel s podmínkou (například korekce zraku brýlemi či kontaktními čočkami, omezení vzdálenosti – délky jízdy od místa bydliště, vyjmutí řízení na rychlostních komunikacích, umožnění řízení pouze pro vozidla s automatickou převodovkou apod…) nebo
c) zdravotně nezpůsobilý k řízení motorových vozidel.

Prováděcím právním předpisem, kterým se posuzující lékař řídí, je vyhláška č. 277/2004 Sb., Přílohou č. 1 této vyhlášky je Prohlášení posuzované osoby ke své zdravotní způsobilosti; které musí posuzovaná osoba vyplnit a podepsat (dokládá tím do své zdravotní dokumentace, že si je vědoma svého zdravotního stavu a že lékaři nezamlčela závažné okolnosti, které by mohly způsobilost k řízení ovlivnit – například léky předepsané v jiné ordinaci, nově vzniklá dosud nezaznamenaná onemocnění apod.). Toto prohlášení najdete níže volně ke stažení a můžete si ho doma v klidu předem vyplnit. Příloha č. 2 obsahuje Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel (ten Vám vytiskneme na závěr prohlídky, posudky musí mít dohledatelné evidenční číslo s datové posloupnosti) a v příloze č. 3 jsou stanoveny Nemoci, vady, nebo stavy, které vylučují nebo podmiňují zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel;

Osoby, které vykonávají řízení motorových vozidel v pracovně právním vztahu (zvláště pak ti, kteří řídí auta s majákem či kamiony, návěsy a autobusy, a také učitelé autoškol) jsou posuzováni přísnějšími měřítky a častěji než ti, kteří mají řidičák „soukromě“.

Lékařské prohlídky rozlišujeme na vstupní – pro žadatele o řidičák – před nástupem do autoškoly nebo žadatelé o navrácení ŘP („mám řidičák v čistírně za zbytkáč, za rychlost….“) a pravidelné – pro držitele ŘP – podle typu a věku (profesionálové do dovršení 50 let věku každé dva roky a po dovršení 50 let věku každoročně, řidič amatér pak nejdříve šest měsíců před dovršením 65 a 68 let věku a nejpozději v den dovršení stanoveného věku, po dovršení 68 let věku pak každé dva roky).