Výběrové řízení na rezidenční místo

Název vyhlašovatele: Medithea Zubří s.r.o.

Sídlo vyhlašovatele: Sídlištní 1749, 756 54 Zubří

IČ: 052 98 652

ordinace VPL v na adrese: Sídlištní 1749, 756 54 Zubří

Místo pro podání přihlášky do výběrového řízení: Sídlištní 1749, 756 54 Zubří

[email protected], tel.: 602313735

Výše uvedený vyhlašovatel tímto vyhlašuje dne 27.6.2024 výběrové řízení na jedno rezidenční místo lékaře v oboru Všeobecné praktické lékařství

Termín pro podání přihlášek je do  19.7.2024

Přihláška do výběrového řízení –  ke stažení na :

https://mzd.gov.cz/wp-content/uploads/wepub/2312/6632/P%C5%99%C3%ADloha%201%20-%20P%C5%99ihl%C3%A1%C5%A1ka.xls

Povinné přílohy přihlášky:

• osobní dotazník – ke stažení na:

https://mzd.gov.cz/wp-content/uploads/wepub/2312/6633/P%C5%99%C3%ADloha%202%20-%20Osobn%C3%AD%20dotazn%C3%ADk.xls

• lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu lékařského povolání (ne starší 3 měsíců)

• výpis z Rejstříku trestů nebo výpis z obdobného rejstříku (ne starší 3 měsíců)

• neověřená kopie potvrzení o zařazení do oboru specializačního vzdělávání Všeobecné praktické lékařství

• neověřená kopie dokladů o odborné způsobilosti

• neověřená kopie dokladů o získání specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné

způsobilosti, pokud ji získal

Hodnotící kritéria:

a) zájem o práci v oboru VPL       1-10 bodů

b) zájem o výkon povolání v daném regionu        1-10 bodů

c) předpoklady a znalosti důležité z hlediska VPL               1-10 bodů

d) komunikační schopnosti          1-10 bodů

Celkem 4-40 bodů

Způsob hodnocení:

PODPRŮMĚRNÉ hodnocení 1-3 body – PRŮMĚRNÉ hodnocení 4-6 bodů – NADPRŮMĚRNÉ hodnocení 7-10 bodů. Stanovuje se pořadí kandidátů podle počtu získaných bodů (minimum 4 – maximum 40 bodů) Dne 27.06.2024                                                                                                             MUDr. Milena Blahová